mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση είκοσι δύο (22) εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φορέα: «Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)»

Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φορέα: «Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)», τα οποία απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. «Κάπνισμα; Όχι εμείς!»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα πρόληψης του οποίου σκοπός είναι η πρόληψη του καπνίσματος σε μαθητές/μαθήτριες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος αφορούν στην:

α) παροχή έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης σε σχέση με τις συνέπειες του καπνίσματος,

β) αναγνώριση των αρνητικών προτύπων που επηρεάζουν τις στάσεις και στις αντιλήψεις μας για το κάπνισμα,

γ) ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων έκφρασης της προσωπικής γνώμης και των τρόπων να «λέμε όχι σε ό,τι δε συμφωνούμε, χωρίς να βλάπτουμε τους άλλους»,

δ) καλλιέργεια μιας στάσης φροντίδας του εαυτού και της αυτοεκτίμησης και

ε) συνειδητοποίηση των ενηλίκων ως προς την επιρροή που ασκούν ως μοντέλα στην ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών από μέρους των παιδιών.

 

2. «Παιχνίδια παιδιών»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ - Δ΄ τάξεων Δημοτικού και αφορά στην πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Μέσα από παιχνίδια και βιωματικές ασκήσεις, το εν λόγω υλικό επεξεργάζεται τρεις βασικές θεματικές:

α) τη διαπροσωπική σύγκρουση,

β) τη συναισθηματική σύγκρουση και

γ) τη σύγκρουση αντιλήψεων.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση του ατόμου, ώστε να αντιδρά στα αίτια που οδηγούν στην εξάρτηση.

3. «Μαθαίνω να αντιστέκομαι… μπορώ να επιλέγω»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ - Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου). Η θεματική του σχετίζεται με την απόκτηση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην ανάδειξη τρόπων λήψης αποφάσεων, στην καλλιέργεια αντιστάσεων στην πίεση των συνομηλίκων και στην ανάδειξη της προσωπικής ευθύνης στην προστασία του εαυτού. Το πρόγραμμα αξιοποιεί επιλεκτικά εκπαιδευτικό υλικό από το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά, που έχει δημιουργηθεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει τον τίτλο: «Compasito – Μικρή Πυξίδα». Η μεθοδολογία του προγράμματος στηρίζεται στη βιωματική προσέγγιση, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιδεοθύελλα, αφήγηση ιστορίας, κινητικά παιχνίδια, εργασία σε μικρές ομάδες και δραματοποίηση –παιχνίδια ρόλων.

4. «Όταν η βία και ο σχολικός εκφοβισμός χτυπούν την πόρτα του σχολείου»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις του Δημοτικού Σχολείου). Η θεματική του σχετίζεται με την πρόληψη της βίας και του σχολικού εκφοβισμού και αποσκοπεί στη αποσαφήνιση της έννοιας «σχολικός εκφοβισμός», στην ανάδειξη των διαφορετικών μορφών βίας και σχολικού εκφοβισμού καθώς και των χαρακτηριστικών θύτη, θύματος και παρατηρητών, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την προβολή τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου.

Η μεθοδολογία του προγράμματος στηρίζεται στη βιωματική προσέγγιση, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση παραμυθιού-ιστορίας, επεξεργασία και εμβάθυνση, εργασία σε μικρές ομάδες και δραστηριότητες για εμβάθυνση.

5. «Όταν ένα άγγιγμα με ενοχλεί»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ - Δ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου). Η θεματική του σχετίζεται με την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και αποσκοπεί στην ενίσχυση του αυτοσεβασμού, στην προστασία του εαυτού, στην ανάπτυξη της αίσθησης ότι οι μαθητές/μαθήτριες είναι κύριοι/κυρίες του σώματος τους, στην αναγνώριση των καλών και των κακών μυστικών και στην επίγνωση του δικαιώματος να λένε «όχι» σε κάτι που τους/τις ενοχλεί.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί εκπαιδευτικό υλικό από την έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης εναντίον της παιδικής σεξουαλικής παρενόχλησης με τίτλο: «Η Κίκο και το χέρι», καθώς και από μια σειρά άλλων βιβλίων. Η μεθοδολογία του προγράμματος στηρίζεται στη βιωματική προσέγγιση, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασία σε μικρές ομάδες, αφήγηση ιστορίας, χειροτεχνία-κατασκευές, ζωγραφική, κινητικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων.

6. «Ακούω-Βλέπω-Μιλάω»

Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών για τον σχολικό εκφοβισμό και η ανάπτυξη προτύπων συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν έννοιες όπως «θύτης», «θύμα», «παρατηρητής», «εκφοβισμός» στον χώρο της εκπαίδευσης, ώστε στη συνέχεια να αναπτύξουν πρότυπα συμπεριφοράς για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και να συμβάλουν στην ελαχιστοποίησή του.

Οι διδακτικές τεχνικές που αξιοποιούνται είναι η βιωματική/συμμετοχική και η λειτουργία ομάδας.

7. «Ο Γελαστός και η Ζωηρούλα. Μια ιστορία αληθινής φιλίας»

Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού «Ο Γελαστός κι η Ζωηρούλα», ως μέσου για την κατάδειξη του σεβασμού προς τη διαφορετικότητα και για την ανάδειξη της αληθινής φιλίας.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της αληθινής φιλίας, να μάθουν να υπερασπίζονται τη γνώμη τους, να μάθουν να γνωρίζουν τα προτερήματα των συμμαθητών/συμμαθητριών τους, να βρουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης παρεξηγήσεων.

Οι διδακτικές τεχνικές που αξιοποιούνται είναι η βιωματική/συμμετοχική, η λειτουργία ομάδας και οι ασκήσεις/παιχνίδια συνεργασίας.

8. «Συνδέσου με την πρόληψη»

Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο προβληματισμός για τη χρήση του διαδικτύου από τους/τις μαθητές/μαθήτριες των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού σχολείου και η ευαισθητοποίησή τους για την κριτική επεξεργασία των πληροφοριών και των ερεθισμάτων που δέχονται με σκοπό την αποφυγή διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου (ηλεκτρονικός εκφοβισμός, διαδικτυακός τζόγος κ.λπ.).

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν τις συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με το Διαδίκτυο, να εκπαιδευτούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, να μάθουν να αξιοποιούν τις υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης σε θέματα διαδικτυακής ασφάλειας και παρενόχλησης και να εκπαιδευτούν σε καλούς τρόπους διαχείρισης της συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. Οι διδακτικές τεχνικές που αξιοποιούνται είναι η βιωματική/συμμετοχική, η λειτουργία ομάδας και η εργασία σε υποομάδες.

9. «Ένα βήμα για συζήτηση»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην πρόληψη της χρήσης καπνού και αλκοόλ. Οι στόχοι του είναι, μεταξύ άλλων, οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν την έννοια της εξάρτησης και να αποσαφηνίσουν τους όρους που σχετίζονται με τη χρήση – κατάχρηση – εξάρτηση, να κατανοήσουν τα αίτια της εξάρτησης και να γνωρίσουν τις βλάβες που προκαλούν στον οργανισμό το τσιγάρο και το αλκοόλ, να αντιληφθούν τον ρόλο της διαφήμισης και να μάθουν να ανακαλύπτουν τα μηνύματα αυτής, να βρουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών εκτός της χρήσης τσιγάρου ή ποτού και να μάθουν τρόπους αντίστασης στην πίεση συνομηλίκων.

Οι τεχνικές εφαρμογής του είναι η βιωματική/συμμετοχική, η λειτουργία ομάδας και η εργασία σε υποομάδες.

10. «Οι κάλτσες μας αλλιώς. Όλοι Ίσοι-Όλοι Διαφορετικοί»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού μέσα από την επεξεργασία των εννοιών της διαφορετικότητας και της μοναδικότητας. Οι στόχοι της δράσης είναι, μεταξύ άλλων, οι μαθητές/μαθήτριες να αναγνωρίζουν την μοναδικότητα τόσο τη δική τους όσο και των γύρω τους, να νιώθουν άνετα να είναι ο εαυτός τους χωρίς να φοβούνται οποιαδήποτε εκφοβιστική συμπεριφορά, να ενστερνιστούν τις αξίες της αλληλεγγύης, του ενδιαφέροντος για τον άλλο και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Οι τεχνικές εφαρμογής του είναι η βιωματική/συμμετοχική, η λειτουργία ομάδας και η εργασία σε υποομάδες.

11. «Οι ονειροκατακτητές εν δράσει…»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση. Αποτελεί μια παρέμβαση πρόληψης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/μαθητριών σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες ζωής. Διαπραγματεύεται τις αρχές της πρωτογενούς πρόληψης και εστιάζει στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων: ατομικών (συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη), σχολικών (δέσμευση του παιδιού με το σχολείο, σχέσεις εμπιστοσύνης με εκπαιδευτικούς και συμμαθητές) και περιβαλλοντικών-οικογενειακών (σχέσεις φροντίδας και επικοινωνία με την οικογένεια).

Στόχοι του προγράμματος είναι: η δημιουργία κλίματος ομαδικότητας και συνεργασίας, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/μαθητριών (εκτίμηση προσωπικών δεξιοτήτων, επιτευγμάτων), η εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας, η αναγνώριση, η αποδοχή και η αξιοποίηση των έντονων συναισθημάτων, ο διαχωρισμός θετικών και αρνητικών συμπεριφορών και η υιοθέτηση υγιών στάσεων ζωής.

Οι θεματικοί άξονες του προγράμματος είναι:

α) σύνδεση ομάδας –δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης, αξιοποιώντας την ομάδα,

β) κατανόηση της ηλικιακής φάσης και αυτοεκτίμηση,

γ) αναγνώριση –έκφραση και διαχείριση έντονων συναισθημάτων,

δ) κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου και ευαισθητοποίηση σε θέματα εκφοβισμού και

ε) ενασχόληση με το διαδίκτυο και σωστή διαχείριση των κινδύνων που εγκυμονεί.

 

12. «Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο… Χτίζοντας γέφυρες…»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια παρέμβαση ευαισθητοποίησης και προετοιμασίας των μαθητών/μαθητριών της Στ’ τάξης του Δημοτικού για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Έχει στόχο να βοηθήσει την μετάβαση των μαθητών και μαθητριών θέτοντας θέματα επικοινωνίας, κοινωνικών δεξιοτήτων κ.λπ. Το πρόγραμμα βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και περιλαμβάνει δύο δίωρες συναντήσεις με κάθε τμήμα. Οι μαθητές/ μαθήτριες, ενθαρρύνονται με βιωματικό τρόπο να εκφράσουν και να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα που αναδύονται κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Οι θεματικοί άξονες του εν λόγω προγράμματος είναι:

α) σύνδεση ομάδας,

β) δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης,

γ) κατανόηση της ηλικιακής φάσης και προετοιμασία μετάβασης στην επόμενη,

δ) αναγνώριση – έκφραση και διαχείριση έντονων συναισθημάτων και

ε) αναγνώριση δεξιοτήτων που μπορούν να δράσουν προστατευτικά και να εκφράσουν προσδοκίες και ανησυχίες σχετικά με το Γυμνάσιο.

13. «Η Γέφυρα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτείνεται να λειτουργήσει ως οδηγός για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιθυμούν να υλοποιήσουν παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, με θέμα την ομαλή μετάβαση των μαθητών/μαθητριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Υλοποιείται σε δύο δίωρα βιωματικά εργαστήρια στόχος των οποίων είναι η ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και η δημιουργία πεδίων διαλόγου, καθώς προσκαλεί τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/μαθήτριες να «μεταμορφώσουν» με το αποτύπωμά τους το σχολείο που αφήνουν και να «ονειρευτούν» το σχολείο στο οποίο θα μεταβούν.

14. «Στηρίζομαι στα πόδια μου»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Αποσκοπεί στην πρόληψη της χρήσης ουσιών μέσω μεθόδων ενεργητικής μάθησης που ενισχύουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της αυτοεκτίμησης των μαθητών/μαθητριών, όπως επίσης και των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων εντός του σχολικού πλαισίου.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού αναπτύσσεται στα εξής βιβλία-θεματικές ενότητες: «Ταυτότητα και Αυτοεκτίμηση», «Κατανόηση των Επιρροών», «Αυτοπεποίθηση και Αποφασιστικότητα», «Συναισθήματα και Λήψη Αποφάσεων». Παράλληλα συμπεριλαμβάνονται βοηθήματα για τον/την εκπαιδευτικό και ασκήσεις για τον/την μαθητή/μαθήτρια.

15. «Μαθαίνοντας να παίρνουμε αποφάσεις»

Οι έφηβοι έχουν ανάγκη να ανήκουν σε ομάδες συνομηλίκων. Νιώθουν ότι ανήκουν κάπου και αυτό τους ενισχύει στην πορεία προς την αυτονομία τους. Πολλές φορές όμως στο πλαίσιο της ανάγκης τους να είναι αποδεκτοί, δυσκολεύονται να αντισταθούν στις πιέσεις των συνομηλίκων για την υιοθέτηση συμπεριφορών με τις οποίες μπορεί να διαφωνούν. Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να είναι υψηλού ρίσκου, όπως η υιοθέτηση εξαρτητικών συμπεριφορών (κάπνισμα, αλκοόλ, ουσίες, τζόγος, διαδίκτυο). Η καλλιέργεια και η ενίσχυση προσωπικών δεξιοτήτων μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά τόσο στην επιλογή της παρέας των συνομηλίκων όσο και στην στάση που υιοθετείται στο πλαίσιό της.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής δεξιότητας της αντίστασης στην πίεση των συνομηλίκων μέσα από την ενίσχυση των προσωπικών δεξιοτήτων της αυτοεκτίμησης, της επικοινωνίας, της αποδοχής της διαφορετικότητας, και της αποτελεσματικής διαχείρισης των συναισθημάτων.

Βασίζεται στο μοντέλο της ενεργητικής μάθησης μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν Τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση.

16. «Όταν η βία και ο εκφοβισμός χτυπούν την πόρτα του σχολείου»

Η θεματική του προγράμματος σχετίζεται με την πρόληψη της βίας και του σχολικού εκφοβισμού και αποσκοπεί στη αποσαφήνιση της έννοιας «σχολικός εκφοβισμός», στην ανάδειξη των διαφορετικών μορφών βίας και σχολικού εκφοβισμού καθώς και των χαρακτηριστικών θύτη, θύματος και παρατηρητών, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την προβολή τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου. Η μεθοδολογία του προγράμματος στηρίζεται στη βιωματική προσέγγιση, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση παραμυθιού-ιστορίας, επεξεργασία και εμβάθυνση, εργασία σε μικρές ομάδες.

 

17. «Διαδίκτυο, αυτός ο άγνωστος κόσμος μου»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο, από τη μία, την ανάδειξη της χρησιμότητας του διαδικτύου και των δυνατοτήτων εξέλιξης που μας προσφέρει και από την άλλη την ενημέρωση για τους κινδύνους και τους τρόπους όπου θα μπορούν οι μαθητές/μαθήτριες να πλοηγούνται σε αυτό με ασφάλεια. Μέσα από βιωματικές τεχνικές, δουλειά σε μικρές ομάδες, προβολή video, κινητικό παιχνίδι και συζήτηση οι μαθητές/μαθήτριες ενημερώνονται για τη σημασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από συνομιλίες με αγνώστους, τα διαδικτυακά παιχνίδια, τους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών, το διαδικτυακό εκφοβισμό και τους κινδύνους από την υπερβολική ενασχόληση.

18. «Είμαι και εγώ στην πρόληψη»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο). Αποτελείται από βραχείες ενημερωτικές παρεμβάσεις που αφορούν στην πρόληψη του καπνίσματος, της κατανάλωσης αλκοόλ και της χρήσης ναρκωτικών, καθώς και στην αποφυγή του εθισμού στο Διαδίκτυο.

19. «Οδηγός Πρόληψης Αλκοόλ – Ο.Π.Α.»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) και αποτελείται από βραχείες ενημερωτικές παρεμβάσεις που αφορούν στην πρόληψη της χρήσης αλκοόλ και την εκπαίδευσή σε δεξιότητες ζωής.

20. «Πλοηγήσου με Ασφάλεια»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) και αποτελείται από βραχείες ενημερωτικές παρεμβάσεις που αφορούν στην πρόληψη και κατανόηση της έννοιας της προβληματικής χρήσης του Διαδικτύου και την ενημέρωση για θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

21. «Μιλώντας για εφηβεία… η κατανόηση των επιρροών»

Πρόκειται για μία εκπαιδευτική παρέμβαση η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη και συνειδητοποίηση από πλευράς μαθητών/μαθητριών όλων των στοιχείων που συνθέτουν την εφηβεία και ειδικότερα της κατανόησης και διαχείρισης των επιρροών, της ανάδειξης των δεξιοτήτων που ενδυναμώνουν και συμβάλλουν στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και της δημιουργίας κλίματος ομαδικότητας μέσα από την αλληλεπίδραση και την ενεργό μάθηση.

Η θεματολογία της παρέμβασης προέρχεται από τα εκπαιδευτικά υλικά

i)             «Συζητήσεις Εφήβων: Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές Σχέσεις», εκδόσεις Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.ΠΙ.ΨΥ.) και

ii)            «Στηρίζομαι στα Πόδια μου», το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.),

προσαρμοσμένα και εμπλουτισμένα στις ανάγκες της ομάδας.

22. «Ξέρω τι Ζητάω»

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δώδεκα ενότητες και βασίζεται στο μοντέλο των ολοκληρωμένων προγραμμάτων κοινωνικών επιρροών. Εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, δίνει έμφαση στα κανονιστικά πρότυπα και συνδυάζεται παράλληλα με παρεμβάσεις στην οικογένεια. Το περιεχόμενο του προγράμματος αποσκοπεί στο να μειώσει τα ποσοστά των μαθητών/μαθητριών που δοκιμάζουν ουσίες για πρώτη φορά και/ή να εμποδίσει/καθυστερήσει τη μετάβαση από την περιστασιακή στη συστηματική χρήση. Οι εξαρτησιογόνες ουσίες με τις οποίες ασχολείται είναι κυρίως ο καπνός, το αλκοόλ και η κάνναβη, αλλά και άλλες παράνομες ουσίες.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31