mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή εβδομάδα στα Σχολεία»

Εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή εβδομάδα στα Σχολεία» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής – Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών και Γυμνασίων των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023. Το πρόγραμμα του Φορέα «Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή εβδομάδα στα Σχολεία»
επικεντρώνεται στην εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με διαχρονικές εκπαιδευτικές αξίες, μέσα από διαλέξεις, παιχνίδια, εκδηλώσεις, βιωματικές διδασκαλίες και αθλητικές δραστηριότητες, που υλοποιούνται σε ένα δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Μακροπρόθεσμα επιδιώκεται η κοινωνικοποίηση, η επικοινωνία, η ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων και οι αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις. Σε ένα σχολικό περιβάλλον που είναι πλέον πολυπολιτισμικό με διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των μαθητών/-τριών είναι σημαντική η ανάπτυξη αξιών, όπως η φιλία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη.

Επιδίωξη του προγράμματος, είναι η ανάπτυξη κατάλληλης πολιτικής στο σχολικό περιβάλλον, ώστε οι μαθητές/-ήτριες:

1. να προσεγγίσουν μέσα από την πράξη αρχές και αξίες,

2. να κατανοήσουν θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

3. να εξοικειωθούν με τις αρχές της Δημοκρατίας,

4. να κατανοήσουν και να προσεγγίσουν μέσα από την πράξη τις έννοιες του εθελοντισμού, της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ευθύνης,

5. να κατανοήσουν τα υψηλά οικουμενικά ιδανικά όπως η ειρήνη,

6. να κατανοήσουν και να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στην υγεία.

Παράλληλα το πρόγραμμα προωθεί την επίτευξη και ειδικότερων στόχων, όπως την ενθάρρυνση των σχολείων να υιοθετήσουν δραστήρια πολιτική για:

1. την προαγωγή της γνώσης σε θέματα που σχετίζονται με την αποφυγή της βίας στα γήπεδα,

2. την προώθηση των Ολυμπιακών Ιδεωδών,

3. το άνοιγμα των σχολικών μονάδων σε φορείς του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται σε συμφωνία με τα Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δύναται να υποστηρίξει τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση των διδακτικών τους στόχων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των φυσικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση υψηλών ιδανικών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και με γνώμονα τη μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

3. O χώρος υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος να πληροί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτα η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και να επικρατούν οι συνθήκες για να υλοποιούνται με ασφάλεια οι δραστηριότητες.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

5. Στα αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και οι μαθητές /ήτριες της σχολικής μονάδας, πέραν της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τις μετακινήσεις των μαθητών /-τριών, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. Επίσης, ο εν λόγω φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα, πρέπει, κατά την υποβολή του να προσκομίζει άδεια καταλληλόλητας του χώρου και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

6. Οι μαθητές/-ήτριες μπορούν να συμμετέχουν στο αθλητικό πρόγραμμα, εάν έχουν προσκομίσει συμπληρωμένο και σε ισχύ το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και όλων όσων συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

8. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης δεν θα διανέμεται έντυπο ή ψηφιακό υλικό που συνιστά διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή χορηγών.

9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. Το πρόγραμμα/υλικό δεν θα εμπλέκεται με τη διαφήμιση και γενικότερα με την προώθηση εμπορικών συμφερόντων.

10. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013, όπως ισχύει).

11. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

12. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών εκτός του σχολικού χώρου να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων.

13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του εν λόγω προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της.

15. Ο χώρος να πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας στην αναπηρία καθώς και τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Να προβλέπει συνεργασία με το εξατομικευμένο προσωπικό (ειδικό βοηθητικό προσωπικό) ή ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό (παράλληλη στήριξη), όπου υπάρχει.

16. Η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται μόνο με πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ή και Προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή/και από μέλη του Συλλόγου Ολυμπιονικών, αθλητές Εθνικών ομάδων ή διακεκριμένους αθλητές σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30