mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Ο Ευτύχης ταξιδεύει»

  Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού και έχοντας υπόψη το με αρ. 56/20-10-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Ο Ευτύχης ταξιδεύει», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό) της χώρας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο προτεινόμενο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής του (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
  2. Το πρόγραμμα να υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/της Διευθύντριας ή του Προϊσταμένου/της Προϊσταμένης της σχολικής μονάδας.
  3. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στον σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
  4. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.
  5. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  6. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
  7. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η συνολική του διάρκεια να μην υπερβαίνει τη μία (1) διδακτική ώρα.
  8. Το πρόγραμμα να υλοποιείται από την Κοινωνική Λειτουργό, συνεργάτιδα του Συλλόγου Ορίζοντας, κ. Αργυρώ Δρακάκη και σε συνεργασία, κατά το δυνατόν, με Σχολικό Νοσηλευτή είτε του οικείου Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. είτε υπηρετούντα στο σχολείο ή σε όμορο αυτού.
  9. Η υλοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης της Κοινωνικής Λειτουργού του Συλλόγου με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να πραγματοποιείται επαρκής και κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με το δυναμικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας των μαθητών/μαθητριών και, κατ’ επέκταση, αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος βάσει αυτών.
  10. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος να λαμβάνεται μέριμνα για την κατάλληλη παιδαγωγική πλαισίωση. Συγκεκριμένα:
  i. Να επισημαίνονται τα θετικά αποτελέσματα της θεραπείας του πρωταγωνιστή και το αίσιο τέλος της ιστορίας, καθώς αυτά αποτελούν καίριο στοιχείο για την κάθαρση των ακροατών/ακροατριών και τη δημιουργία θετικών σε αυτούς/αυτές συναισθημάτων.
  ii. Οι ιατρικές ορολογίες, όπως «Μυελόγραμμα», «Οσφυονωτιαία Παρακέντηση» κ.τ.λ. θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με φειδώ, χωρίς φόρτιση και με την απλή επισήμανση ότι είναι ειδικοί όροι για τους οποίους δίνουν πληροφορίες οι ειδικοί, π.χ. ο γιατρός.
  iii. Στο νηπιαγωγείο και τις μικρές τάξεις του Δημοτικού να περιορίζεται η έκταση του παραμυθιού, καθώς δεν κρίνονται σκόπιμες οι πολλές και εξειδικευμένες πληροφορίες του θεραπευτικού σχήματος και της νοσηλείας.
  iv. Ιδιαίτερη προσοχή οφείλει να δοθεί στα παιδιά που βιώνουν ή βίωσαν την ασθένεια της λευχαιμίας και, για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.
  v. Να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα σεβασμού σε προσωπικά βιώματα και προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα μαθητών/μαθητριών που ασθενούν.
  vi. Να προβλεφθούν δραστηριότητες-διδακτικές δράσεις διαφοροποιημένες ως προς τις μαθησιακές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών των σχολικών ομάδων Νηπιαγωγείου - Α΄/Β΄ τάξεων, Γ΄/Δ΄ τάξεων και Ε΄/Στ΄ τάξεων Δημοτικού.
  11. Να αφαιρεθεί από τον φάκελο του εκπαιδευτικού υλικού που αποστέλλεται στις σχολικές μονάδες το υλικό που αφορά στη συγγραφέα και τον συνθέτη της μουσικής.
  12. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων [ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR].
  13. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών.
  14. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος να προηγείται ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Συντονιστών/Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  15. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και (γ) η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών.
  16. Να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται για την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υ.Α. και τη με αρ. πρωτ. Φ.9/ΦΔ/114342/Δ1/15- 09-2021 εγκύκλιο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-19.
  17. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
  18. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού ή/και προϊόντος το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
  19. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού προγράμματος και του συνοδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
  20. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα, αυτό να έχει τη θετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π., να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς, να διανέμεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να αξιοποιείται εφόσον κριθεί ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.
  21. Να παραχωρούνται δωρεάν προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς τα δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο για όλη την περίοδο στην οποία αφορά η έγκριση.
  22. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
  23. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδεχόμενες επιμορφωτικές δράσεις για την υλοποίηση του προγράμματος να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.
  24. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατίθεται από τον Φορέα Έκθεση Αποτίμησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, στην οποία σε κάθε περίπτωση επισυνάπτεται συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο (Συν. 1), όπου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  (α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν,
  (β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: ονομασία, Πόλη και Χώρα),
  (γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών,
  (δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και
  (ε) τρόπος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).

  Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση του προγράμματος, αποστέλλονται από τον Φορέα έως τη λήξη του διδακτικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβε την έγκριση και κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π. .


  Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ο Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο (Συν. 2). Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό
  προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

  Προκήρυξη

  Απολογισμός

  Συντονιστές

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  10.53°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 81%
  Wind: NNW at 6.17 M/S
  Wednesday
  SP_WEATHER_HEAVY_INTENSITY_RAIN
  10.91°C / 13.42°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30