mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ¨Παραολυμπιακά Αθλήματα¨

  Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος (σχετ. β) και έχοντας υπόψη το με αριθ. 57/27-10-2022 απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π. (σχετ. γ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Παραολυμπιακά Αθλήματα» από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Ειδικού Δημοτικού, Γυμνασίου, Ειδικού Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023.
  Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερωθούν πρώτα οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια τα παιδιά τους / μαθητές για τα Παραολυμπιακά Αθλήματα. Θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με το πού θα πρέπει να απευθυνθούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και την περιοχή που κατοικούν. Επίσης, σκοπός είναι να δοθούν κίνητρα και σε αυτούς τους μαθητές είτε είναι στην τυπική εκπαίδευση με στήριξη είτε στην ειδική για να συμμετέχουν, να αθλούνται ή να προπονούνται όπως και οι υπόλοιποι συνομήλικοί τους.

  Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και με γνώμονα τη μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
  3. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  4. Ο χρόνος απασχόλησης των μαθητών/-τριών εντός του ωρολογίου προγράμματος για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε αγώνες να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τις δύο (2) διδακτικές ώρες για τα γενικής εκπαίδευσης σχολεία και τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα Ειδικά σχολεία.
  5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  6. Στα αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και οι μαθητές /ήτριες της σχολικής μονάδας, πέραν της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τις μετακινήσεις των μαθητών /-τριών, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης. Επίσης, ο εν λόγω φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα, πρέπει, κατά την υποβολή του να προσκομίζει άδεια καταλληλόλητας του χώρου και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών, μαθητριών.
  7. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στις αθλητικές/φυσικές δραστηριότητες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
  8. Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία για τη μετακίνηση των μαθητών/μαθητριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός της χώρας και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής.
  9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών ή προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  10. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
  11. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών εκτός του σχολικού χώρου να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων.
  12. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
  13. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίηση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Προκήρυξη

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  16.33°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 67%
  Wind: E at 4.02 M/S
  Monday
  Overcast Clouds
  10.88°C / 14.04°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31