mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Προσανατολίζομαι στην πόλη του νερού»

  Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος (σχετ. β) και έχοντας υπόψη το με αριθ. 59/3-11-2022 απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π. όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με το υπ. αριθμ. 138589/Δ5/8.11.2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (σχετ. γ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του αθλητικού εκπαιδευτικού προγράμματος της 4ης Πανελλήνιας Συνάντησης Αγωνιστικού Προσανατολισμού με τίτλο: «Προσανατολίζομαι στην πόλη του νερού» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Πέλλας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων μόνο γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023.
  Η εκπαιδευτική δράση θα λάβει χώρα στην Έδεσσα και έχει διττό σκοπό. Από τη μία να παρουσιάσει και να διαδώσει το άθλημα του Αγωνιστικού Προσανατολισμού (Orienteering) στους μαθητές/τριες όλης της χώρας και από την άλλη να τους ευαισθητοποιήσει σε περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με το νερό. Ο πρώτος σκοπός θα επιτευχθεί μέσω της παρουσίασης του αθλήματος από ειδικούς και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αγωνιστικές διαδρομές, κλασική και τεχνική. Ο δεύτερος σκοπός θα υλοποιηθεί με την ξενάγηση των μαθητών στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού και Υδροκίνησης και στο πάρκο των Καταρρακτών της Έδεσσας, έτσι ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες την αξία και τη θέση του νερού στη ζωή μας και να αντιληφθούν την πολλαπλή συμβολή του στη διατήρηση ενός φιλόξενου για τον άνθρωπο φυσικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και με γνώμονα τη μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
  3. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
  4. Το πρόγραμμα να υλοποιηθεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο της σχολικής χρονιάς, την 5η Μαΐου 2023 και η διάρκειά του να συνίσταται σε δύο (2) διδακτικές ώρες.
  5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  6. Στα αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και οι μαθητές /ήτριες της σχολικής μονάδας, πέραν της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τις μετακινήσεις των μαθητών /-τριών, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον/την εκπαιδευτικό /τους εκπαιδευτικούς της τάξης.
  7. Ο χώρος να πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας στην αναπηρία καθώς και στους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να προβλέπει συνεργασία με το εξατομικευμένο προσωπικό (ειδικό βοηθητικό προσωπικό) η ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό (παράλληλη στήριξη) όπου υπάρχει, για τις κατάλληλες μαθησιακές ανάγκες εξατομίκευσης.
  8. Ο εν λόγω φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα, πρέπει, κατά την υποβολή του να προσκομίζει άδεια καταλληλόλητας του χώρου και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών, μαθητριών.
  9. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στις αθλητικές/φυσικές δραστηριότητες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
  10. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών ή προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  11. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
  12. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών εκτός του σχολικού χώρου να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων.
  13. Πριν την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του/της Υπεύθυνου/-ης Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  14. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
  15. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίηση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Προκήρυξη

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  10.53°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 81%
  Wind: NNW at 6.17 M/S
  Wednesday
  SP_WEATHER_HEAVY_INTENSITY_RAIN
  10.91°C / 13.42°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30