mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος με τίτλο «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» για το σχολικό έτος 2022-2023

mvv logo βαρδηλογιαννηΑπαντώντας στο από 04-07-2022 αίτημα του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 43/04-08-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία», το οποίο υλοποιείται από το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και των Ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ενδυνάμωση μαθητών και μαθητριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με ζητήματα που άπτονται της επίγνωσης, συνειδητοποίησης και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία», όπου γίνεται παρουσίαση δέκα (10) ανθρώπων, υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βραβευμένων με Νόμπελ, το οποίο παρέχεται δωρεάν στους/στις εκπαιδευτικούς και περιέχει σε κάθε κεφάλαιο ασκήσεις, προτάσεις και ιδέες για την εφαρμογή του μέσα στις σχολικές αίθουσες από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης ισχύουν τα ακόλουθα: όσα σχολεία εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, θα δηλώσουν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Εν συνεχεία, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα δηλώσουν συμμετοχή στο Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα, προκειμένου να τους αποσταλεί το βιβλίο του προγράμματος δωρεάν. Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν δύο φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, ενώ προβλέπεται και ηλεκτρονική αποστολή οδηγιών, αν αυτές κριθούν απαραίτητες. Επιπρόσθετα, στους/στις εκπαιδευτικούς θα δοθεί η δυνατότητα να μοιράσουν αντίγραφα κειμένων του βιβλίου στους μαθητές και στις μαθήτριές τους. Τα κείμενα αυτά, μπορούν να τα προσαρμόσουν σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα ανάλογα με την κρίση τους.

Οι μαθητές/τριες καλούνται υπό την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού να προβούν σε συλλογικέςομαδικές δράσεις, τις οποίες μπορούν να παρουσιάσουν είτε δια ζώσης είτε να αναρτήσουν στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του Ιδρύματος κατόπιν σχετικής άδειας που παρέχεται από τα σχολεία.

Στο τέλος της χρονιάς οι καθηγητές/τριες μπορούν να αποστείλουν, αν επιθυμούν, τις δράσεις που υλοποίησαν με τους/τις μαθητές/τριες τους στο Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», προκειμένου να διαχυθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και του ωρολογίου προγράμματος.

4. Ο/Η εκπαιδευτικός ή οι εκπαιδευτικοί, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος να μελετήσουν προσεκτικά το υλικό και να το προσαρμόσουν στην ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών/τριών τους.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 8094419 ή στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ο καιρός

Clear Sky

30.45°C

Αθήνα

Clear Sky
Humidity: 52%
Wind: W at 4.02 M/S
Saturday
Clear Sky
25.62°C / 33.15°C

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30