mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge»

Απαντώντας στο αίτημα του Ιδιωτικού Ημερήσιου ΓΕΛ Αμερικάνικου Κολλεγίου Αθηνών σχετικά με την έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Diamond Challenge 2023» για μαθητές/τριες Γενικών Λυκείων της χώρας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 60/10-11-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών αυτής και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

2. Η εγγραφή των μαθητών/τριών στην φόρμα συμμετοχής της πλατφόρμας να πραγματοποιηθεί με την ενυπόγραφη συγκατάθεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, των γονέων/κηδεμόνων τους και υπό τον όρο ότι τα προσωπικά δεδομένα κάθε μαθητή/τριας να μην χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο λόγο πέρα από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, των γονέων/κηδεμόνων τους.

4. Να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό να πραγματοποιηθεί εκτός σχολικού ωραρίου.

6. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου προς εξέταση.

8. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).

9. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση των αποσταλθέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων και αφού εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών για την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους.

10. Να μην επιτρέπεται η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και κατόπιν πλήρους ενημέρωσης τους.

11. Η ενδεχόμενη μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην ως άνω δράση να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

12. Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που πλαισιώνει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού να είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν. 4212/2013, όπως ισχύει).

13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του. Τέλος, επισημαίνεται ότι η παρούσα γνωμοδότηση, το σχετικό συμπέρασμα και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αφορούν αποκλειστικά στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» και δεν μπορεί να συνδεθεί με κάποιον άλλο μαθητικό διαγωνισμό (π.χ. Παγκόσμιος Διαγωνισμός) ούτε δύναται να οδηγήσει σε εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών/τριών Λυκείου που θα διακριθούν σ’ αυτόν.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31