mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-23

Απαντώντας στην από 24-05-2022 αίτηση του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά την έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Αλήθεια ή ψέμα; Πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο;», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της χώρας και του εξωτερικού και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ. 35/23-06-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή του σχολείου στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της εκάστοτε σχολικής μονάδας.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και να απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό

3. Nα υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα.

4. Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/τριών να υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις π.χ. στο μάθημα της Πληροφορικής, των ΤΠΕ, των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ή κατά τη διάρκεια προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

5. Ο χρόνος προετοιμασίας για τον διαγωνισμό εντός ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες.

6. Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην προκύπτουν έσοδα είτε από την προκήρυξη του διαγωνισμού για τον φορέα υλοποίησης ή για άλλους είτε από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).

7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών.

8. Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.

9. Να υποβληθούν στο Ι.Ε.Π. τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του προγράμματος.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30