Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η διανομή των κρατικών γαιών μετά το 1912

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πίνακες στατιστικών στοιχείων για τη διανομή των κρατικών γαιών μετά το 1912.

(Πηγή: Ευάγγελος Χεκίμογλου: «Η διανομή των κρατικών γαιών μετά το 1912», περιοδικό Ιστορικά, της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 7/3/2002, σ. 39).

Εκτάσεις που διατέθηκαν για τη γεωργική αποκατάσταση (σε στρέμματα)

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΓΗΓΕΝΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Μακεδονία

1.527.577 4.100.280 5.627.857
Θεσσαλία 2.535.818 146.967 2.682.785
Ήπειρος 418.077 44.598 462.675
Θράκη 3.4262 500.308 503.734
Στερεά 360.202 127.183 487.385
Πελοπόννησος 41.369 8.480 49.849
Νήσοι Αιγαίου 9.600 16.357 25.957
Κρήτη 2.222 91.206 93.428
ΣΥΝΟΛΟ 4.898.291 5.035.379 9.933.670

 

Αναλογία απαλλοτριωθεισών προς το σύνολο των καλλιεργήσιμων εκτάσεων

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις, στρέμματα

Απαλλοτριώθηκαν στρέμματα

ΑΝΑΛΟΓΙΑ

%

Μακεδονία 6.266.943 5.627.857

84,1

Θεσσαλία 3.899.295 2682.785

68,8

Ήπειρος 1.062.450 462.675

43,5

Θράκη 1.540.171 503.734

32,7

Στερεά 4.389.325 487.385

11,1

Πελοπόννησος 4.370.917 49.849

1,1

Νήσοι Αιγαίου 695.343 25.957

3,7

Κρήτη 1.717.135 93.428

5,4

Ιόνια 417.172 -

0,0

Κυκλάδες 427.190 -

0,0

ΣΥΝΟΛΟ 24.786.661 9.933.670

40,8

 

Εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν με σιτηρά, 1915-1932 (σε χιλ. στρέμματα)

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1915-1919

1920-1924

1925-1929

1930-1932

Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος

1.525,4

1.878,4

2.440,1

2.879,4

Λοιπά (πλην Θράκης)

2.547,4

2.304,5

2.419,7

2.633,8

ΣΥΝΟΛΟ

4.072,8

4.182,9

4.859,8

5.513,2

Επιμέλεια συλλογής στοιχείων: Ιωάννα Ηλιοπούλου