Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δείκτες δημογραφικής και οικονομικής ανάπτυξης του αθηναϊκού συγκροτήματος

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πίνακα στατιστικών στοιχείων για την δημογραφική και την οικονομική ανάπτυξη του αθηναϊκού συγκροτήματος κατά την περίοδο 1848 - 1961.

Δείκτες δημογραφικής και οικονομικής ανάπτυξης του αθηναϊκού συγκροτήματος

(Πηγή: Guy Burgel, Αθήνα: η ανάπτυξη μιας μεσογειακής πρωτεύουσας, Εξάντας, Αθήνα 1976)

Έτη

Πληθυσμός Ελλάδας

Πληθυσμός Αθήνας

%
Αθήνα/Ελλάδα

Μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης περιοχής Αθηνών μεταξύ δύο απογραφών

1848

1879

1896

1907

1920

1928

1940

1951

1961

987.000

1.654.000

2.434.000

2.632.000

5.022.000

6.205.000

7.335.000

7.633.000

8.384.000

32.000

90.000

180.000

250.000

453.000

802.000

1.124.000

1.379.000

1.853.000

3,1

5,4

7,3

9,4

9,0

12,9

15,3

18,0

22,0

…3,5

…5,0

…3,0

…4,6

…7,3

…2,8

…1,8

…3,0

…3,0

Επιμέλεια συλλογής στοιχείων: Ιωάννα Ηλιοπούλου