Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Χάρτες αρχαίας ιστορίας: από τους Περσικούς Πολέμους έως την επέκταση του Μακεδονικού κράτους

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια συλλογή χαρτών αρχαίας ιστορίας: η ανάπτυξη της Αθηναϊκής ηγεμονίας, Πελοποννησιακός πόλεμος, η άνοδος της Σπάρτης, η Θηβαϊκή ηγεμονία, η επέκταση του Μακεδονικού κράτους.