Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ναός Ποσειδώνα Σουνίου

Φωτογραφίες του ναού του Ποσειδώνα, όπως σώζεται σήμερα. Πρόκειται για δωρικό ναό με 6Χ13 κίονες, από μάρμαρο Αγριλέζας. Αναγέρθηκε στη θέση προγενέστερου, ο οποίος καταστράφηκε από τους Πέρσες. Η ανέγερση του τοποθετείται στο 450-440 π.Χ. Σήμερα διατηρούνται οι δύο παραστάδες της ανατολικής πλευράς και αρκετοί από τους κίονες του ανατολικού τμήματος του ναού, ενώ το δυτικό τμήμα είναι κατεστραμμένο.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις φωτογραφίες αποθηκεύοντας το αρχείο sounio.zip 3,25Mb