Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022

Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού και έχοντας υπόψη το 46/31-08-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Καρπός - Οπτικοακουστικά Εργαστήρια» το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022- 2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο προτεινόμενο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής του (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).

2. Το πρόγραμμα να υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.

3. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στον σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.

5. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

7. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η συνολική του διάρκεια να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες για τα γενικά σχολεία και τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος.

8. Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με την παρούσα έγκριση.

9. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων [ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR].

10. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση-μαγνητοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών.

11. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και (γ) η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών.

12. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται στη με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 (Β΄4187) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και (α) για την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υ.Α. και τη με αρ. πρωτ. Φ.9/ΦΔ/114342/Δ1/15-09-2021 εγκύκλιο και (β) για τη Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υ.Α.. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-19.

13. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του Φορέα στον σχολικό χώρο τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.

14. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

15. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

16. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού προγράμματος και του συνοδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..

17. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα, αυτό να έχει τη θετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π., να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς, να διανέμεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να αξιοποιείται εφόσον κριθεί ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

18. Η χρήση του παρουσιαζόμενου ή διαμοιρασθέντος εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013).

19. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.

20. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδεχόμενες επιμορφωτικές δράσεις για την υλοποίηση του προγράμματος να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.

21. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατίθεται από τον Φορέα Έκθεση Αποτίμησης, στην οποία σε κάθε περίπτωση επισυνάπτεται συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο (Συν. 1), όπου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν, 

(β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: ονομασία, Πόλη και Χώρα),

(γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών,

(δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και

(ε) τρόπος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).

Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση του προγράμματος, αποστέλλονται από τον Φορέα έως τη λήξη του διδακτικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβε την έγκριση και κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π.. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ο Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

logo ja greece 2022

Απαντώντας στην από 26/05/2022 αίτηση που μας απέστειλε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (JA Greece) και αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εικονική Επιχείρηση» και του συνοδευτικού μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση» που διοργανώνει το εν λόγω σωματείο, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 45/25- 08-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος και του συνοδευτικού μαθητικού διαγωνισμού για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού (Γ’ τάξης Γυμνασίου/Δ’ τάξης Ειδικού Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου όλων των τύπων, γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, δηλαδή σε μαθητές/τριες ηλικίας 15-18 ετών), για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ως άνω δράσεις να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών αυτής και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ως άνω δράσεις να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Ο χρόνος απασχόλησης/προετοιμασίας των μαθητών/τριών να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες ή τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για την ειδική αγωγή, στην περίπτωση που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος.

5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον μαθητικό διαγωνισμό «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2023» να πραγματοποιηθεί εκτός σχολικού ωραρίου.

6. Η υλοποίηση των ως άνω δράσεων από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται με τις απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών, διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό και με τη συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Η ενδεχόμενη επίσκεψη Μέντορα-Συμβούλου στο σχολείο για την υποστήριξη των μαθητών/τριών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, κατόπι συνεννοήσεως, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και η διάρκεια της παρέμβασής του να μην υπερβαίνει συνολικά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

8. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδεχόμενη επιμόρφωση για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» να είναι προαιρετική και να πραγματοποιηθεί εκτός του διδακτικού τους ωραρίου

9. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

10. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).

11. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων, και αφού εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών για την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους.

12. Να μην επιτρέπεται η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, εκτός της τελικής φάσης διαδικτυακής διεξαγωγής του διαγωνισμού «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2023». Σε αυτήν την περίπτωση για τη μαγνητοφώνηση ή/και βιντεοσκόπηση μαθητών/μαθητριών να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συναίνεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, των γονέων/κηδεμόνων τους.

13. Η ενδεχόμενη μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις ως άνω δράσεις να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

14. H συνεργασία της ομάδας των μαθητών/τριών με τον Μέντορα-Σύμβουλο, σε κάθε μία από τις ως άνω δράσεις, είτε εντός είτε εκτός του σχολικού ωραρίου, να γίνεται απαραιτήτως με την παρουσία του/της υπεύθυνου/ης για τη δράση εκπαιδευτικού.

15. Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

16. Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που πλαισιώνει τις ως άνω δράσεις να είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».

17. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

18. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση των εν λόγω δράσεων τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις εν λόγω δράσεις θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος και του συνοδευτικού διαγωνισμού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα υλοποίησης (Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/ Junior Achievement Greece).

Η ιστοσελίδα του φορέα είναι http://senja.gr/. Υπεύθυνη συντονισμού του διαγωνισμού είναι η κα Ελίζα Παυλίδη με την οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλ 2130-788600