Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές αναλαμβάνουν, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού «21 εν πλω» και του διαδικτύου, να συντάξουν ένα φύλλο εφημερίδας του 1827 στην επαναστατημένη Ελλάδα. Η εφημερίδα που θα παραχθεί μπορεί να έχει έντυπη ή και ψηφιακή μορφή ως ενιαίο πολυμεσικό κείμενο.

Είναι μία καθοδηγούμενη δραστηριότητα όπου οι μαθητές διερευνούν τη θέση δύο ευθειών ε1: αχ + βy = γ και ε2: α΄χ + β΄y = γ΄ στο επίπεδο όταν το σύστημα των εξισώσεων τους έχει μία λύση, είναι αδύνατο ή αόριστο και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των συντεταγμένων της τομής των γραφικών παραστάσεων τους και της λύσης του συστήματος των εξισώσεών τους.

Τα σχεδιαγράμματα εξυπηρετούν τη συνοπτική παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών κάθε αιώνα στον οικονομικό, κοινωνικό, ιδεολογικό τομέα. Οι πίνακες δίνονται στους μαθητές στις εισαγωγές διαφόρων ενοτήτων. Διευκολύνουν τις επαναλήψεις ενοτήτων και τις συγκρίσεις μεταξύ εποχών.
Το σχέδιο αναφέρεται στις βασικές έννοιες αλγορίθμων του κεφαλαίου 2 και περιλαμβάνει πορεία διδασκαλίας , δραστηριότητες, τέστ ελέγχου επίδοσης, βιβλιογραφία κλπ. Αποτελεί μέρος της εισήγησης στην εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιορίστων εκπ/κών κλάδου πληροφορικής που έγινε στο Αγρίνιο τον Νοέμβριο του 2003.

Κείμενο για τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας κατά την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο.

Σώμα βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο. Υπάρχουν ρυθμιστές για την αρχική ταχύτητα, τη δύναμη F και τη τριβή Τ. Οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν το έργα των δυνάμεων κατά την μετακίνηση του σώματος έτσι ώστε να επαληθεύσουν τη σχέση Κινητικής ενέργειας - έργου.

Παρουσιάζονται οι σχετικές θέσεις κύκλου και ευθείας, η έννοια της εφαπτομένης κύκλου και οι αντίστοιχες μετρικές σχέσεις ακτίνας-απόστασης κέντρου κύκλου και εφαπτομένης. Το φύλλο εργασίας δίνεται στα παιδιά σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή με συνδέσμους στα αντίστοιχα αρχεία του Sketchpad.

Έξι μαθήματα με δυναμικό εργαλείο σε ένα κεφάλαιο που διαπραγματεύεται τα εγγεγραμμένα σε κύκλο σχήματα.

Είναι μια καθοδηγούμενη δραστηριότητα όπου οι μαθητές με τη βοήθεια του Sketchpad και του φύλλου εργασίας, θα διερευνήσουν την έννοια της συμμετρίας ως προς ευθεία και θα κατασκευάσουν συμμετρικά ως προς ευθεία σχήματα.

Κείμενο σχετικά με τη ζωή και το έργο του Σωκράτη.