Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πολιτιστικά Θέματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα Στέγης Ιδρύματος Ωνάση σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

α) Dancing to Connect, Χορεφω άρα Επικοινωνϊ - (Γυμνάςιο-Λφκειο) β) Onassis Youth Festival 2019 - (Γυμνάςιο-Λφκειο) γ)Εργαλεία Αποςυναρμολόγηςησ - Δημοτικό (Δϋ, Εϋ& ΢Σϋ τάξεισ), Γυμνάςιο-Λφκειο, Εκπαιδευτικοφσ δ)΢υνθζτοντασ ήχουσ με τη χρήςη ψηφιακϊν εφαρμογϊν - (Γυμνάςιο-Λφκειο) ε)Εκπαιδευτική παράςταςη ςφγχρονου κουκλοθεάτρου που ταξιδεφει - (Γυμνάςιο-Λφκειο)