Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υλικό Εκπαιδευτικών

Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές\τριες μελετούν ένα χάρτη & εικόνες υλικών καταλοίπων του αιγυπτιακού και του μινωικού πολιτισμού. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες προσδιορίζουν τα αίτια που ώθησαν στην ανάπτυξη του μινωικού πολιτισμού.
Oι μαθητές\τριες ανακαλύπτουν τα πλαίσια που δημιούργησαν τον μινωικό πολιτισμό μέσα από την παρατήρηση δειγμάτων μινωικής ζωγραφικής και την ταξινόμησή τους με συγκεκριμένα κριτήρια.
Οι μαθητές\τριες μελετούν ένα χάρτη & μέσα από διάφορες δραστηριότητες προσδιορίζουν το πλέγμα των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στη ναυτική δράση των Μυκηναίων και την ανάπτυξη του μυκηναϊκού πολιτισμού.
Οι μαθητές\τριες ανακαλύπτουν μόνοι\ες τους τα κύρια χαρακτηριστικά του μυκηναϊκού πολιτισμού μέσα από την παρατήρηση υλικών καταλοίπων στα οποία αναπαρίστανται ανθρώπινες δραστηριότητες.

Παρουσιάσεις που καλύπτουν όλη την ύλη της Βιολογίας Γεν. Παιδείας Β' Λυκείου.

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η ευκολότερη μετάβαση των μαθητών από την διαγραμαμτική επίλυση των προβλημάτων στην συγγραφή των ανάλογων προγραμμάτων σε γλώσσα Pascal

Χειρισμός του μοντέλου της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f(x)=α^χ+β και διαπιστώσεις της συμπεριφοράς της, λόγω αλλαγής των μεταβλητών α και β. Η δραστηριότητα αυτή έχει εφαρμοστεί στην τάξη.

Με τη δραστηριότητα αυτή δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν τη μεταβολή του σχήματος των δύο αυτών κωνικών τομών όταν μεταβάλλεται η εκκεντρότητα.

Παρουσιάζονται δύο προσομοιώσεις που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της διδασκαλίας της αλλαγής φυσικών καταστάσεων (υγροποίηση ατμών υγρού - τάση ατμών) και της Χημικής Κινητικής (Χημεία Β΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης) και έχουν δημιουργηθεί με το λογισμικό MicroWorlds Pro. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Σύρος 9, 10, 11 Μαϊου 2003.

Περιγράφονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με φύλλα εργασίας σχετικά με α) Χημική Κινητική: ενεργή (αποτελεσματική) σύγκρουση μορίων και εξάρτηση αυτής από την θερμοκρασία και την πίεση, εξάρτηση της ταχύτητας αντίδρασης από συγκέντρωση, θερμοκρασία, πίεση, μελέτη καμπύλης αντίδρασης και υπολογισμός στιγμιαίας ταχύτητας και β) Χημική Ισορροπία: επίδραση συγκέντρωσης, θερμοκρασίας, πίεσης στην ισορροπία, διαταραχή ισορροπίας, αρχή Le Chatelier. Οι προσομοιώσεις έχουν δημιουργηθεί με το λογισμικό Microworlds Pro.
Εισήγηση στο 3ο Συνέδριο ""Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση"", Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Σεπτέμβριος 2002.

Είναι μία καθοδηγούμενη δραστηριότητα όπου οι μαθητές πειραματίζονται δυναμικά με τις έννοιες της ελαστικής μετωπικής κρούσης, της διατήρησης της ορμής, της διατήρησης της κινητικής ενέργειας. Με τη βοήθεια της προσομοίωσης εξάγουν τους νόμους που διέπουν τις ελαστικές κρούσεις δύο σωμάτων.

Δυνατότητα σύγκρισης της ελεύθερης πτώσης παρουσία και απουσία της ατμόσφαιρας. Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην υποβοήθηση της διδασκαλίας , με έμφαση τις έννοιες που οι μαθητές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες στην κατανόησή τους.
Πρόκειται για ένα μικρόκοσμο με στοιχεία διερευνητικού περιβάλλοντος που υποστηρίζεται από προτάσεις - δραστηριότητες για διδακτική αξιοποίηση.Εντοπίζονται οι δυνάμεις που επιδρούν στην πτώση των σωμάτων, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στην καθημερινή ζωή και στην αντίστοιχη πτώση τους στο κενό, διερευνάται το είδος της κίνησης ποιοτικά και ποσοτικά.

Η πειραματική επιβεβαίωση της δυναμικής και της κινηματικής της ελεύθερης πτώσης σημειακού αντικειμένου, χωρίς αρχική ταχύτητα.