Υλικό Εκπαιδευτικών

Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μελέτη βολής σώματος. Ο χρήστης δίνει την αρχική ταχύτητα και γωνία βολής και το πρόγραμμα υπολογίζει και δείχνει γραφικά την τροχιά, το βεληνεκές και τις ταχύτητες σε διάφορες θέσεις του σώματος ανάλογα με την επιλογή του μαθητή.

Στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του κύματος, να επισημάνουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα εγκάρσια και διαμήκη κύματα, να κατανοήσουν ότι τα κύματα μεταφέρουν ενέργεια, χωρίς αναγκαστικά να μεταφέρεται και ύλη, να κατανοήσουν την έννοια του μήκους κύματος και να ασκηθούν στη δημιουργία δεσμών ανάμεσα σε διάφορα αρχεία, μέσα στο περιβάλλον του WORD.

Οι μαθητές θα αναζητήσουν σε βυζαντινές εικόνες και σε εικόνες της δυτικής εκκλησιαστικής παράδοσης το θεολογικό συμβολισμό και τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι\αγιογράφοι για να αποδώσουν τη «Γέννηση του Χριστού» και θα καταλήξουν σε συμπεράσματα για τις θεολογικές προσεγγίσεις του μεγάλου αυτού, για τον χριστιανισμό, γεγονότος. Στη συνέχεια μπορούν να αναζητήσουν στο Διαδίκτυο σε συγκεκριμένες διευθύνσεις σύγχρονους νεοέλληνες αγιογράφους και να ανιχνεύσουν τη σχέση τους με την βυζαντινή παράδοση. Τέλος θα ακούσουν ύμνους των Χριστουγέννων από εγκεκριμένο για τα Θρησκευτικά εκπαιδευτικό λογισμικό.

Η διαθεματική δραστηριότητα έχει ως αντικείμενο την γαλακτική ζύμωση. Δίνονται γενικές πληροφορίες για το γαλακτικό οξύ, τη γαλακτική ζύμωση, την εφαρμογή της στην επεξεργασία τροφίμων. Περιγράφεται πείραμα μελέτης της αλλαγής του pH του γάλακτος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε ψυγείο, με χρήση αισθητήρων. Παρουσιάζεται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η μέσω γραφημάτων ποιοτική και ποσοτική μελέτη της κινητικής της γαλακτικής ζύμωσης σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Θίγονται θέματα Χημείας (χημ κινητική, ιοντική ισορροπία), Βιολογίας (ζυμώσεις, βιοτεχνολογία, καμπύλη ανάπτυξης βακτηρίων), τροφίμων και συντήρησής τους (Χημεία, Οικιακή Οικονομία).

Υλικό επανάληψης για την ενότητα της γαλλικής επανάστασης. Περιλαμβάνει χρονολογικό πίνακα, δραστηριότητες και συλλογή πινάκων της εποχής

Το υλικό αποτελείται από διαφάνειες με τη βοήθεια των οποίων οι μαθητές θα συμπληρώσουν Φύλλο εργασίας. Για την δημιουργία των διαφανειών χρησιμοποιήθηκε φωτογραφικό υλικό και animation από το διαδίκτυο. Το υλικό, που αφορά ένα σημαντικό κεφάλαιο της ύλης, επιλέχθηκε προσεκτικά ώστε να εξυπηρετεί συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους.

Γενική επανάληψη του λεξιλογίου και γραμματικής μέσω quizzes, με ποικίλες δραστηριότητες κατανόησης κειμένου, σύγκρισης κειμένων, εξάσκησης καθημερινού λεξιλογίου, χρήσης επιθέτων/επιρρημάτων, προθέσεις, επιστολές.

Γενική επανάληψη του λεξιλογίου με ασκήσεις τύπου multiple choice, drag and drop, crossword, gap-fill exercise. Επανάληψη των προθέσεων με interactive quiz στο Power Point.

Δραστηριότητα με την οποία ο μαθητής πειραματίζεται με ένα έτοιμο μοντέλο της ταυτότητας με στόχους: 1. Να αντιληφθεί ότι το άθροισμα τετργώνων δεν είναι ίσο με το τετράγωνο αθροίσματος. 2. Να οδηγηθεί σε μια ανακάλυψη του τύπου της ταυτότητας με την βοήθεια των τύπων των εμβαδών. 3. Να προσεγγίσει την έννοια της γενίκευσης και της ταυτότητας γενικά.

Η γλώσσα Logo ως παράδειγμα δομητιστικής μάθησης. Παρουσίαση, οδηγίες και εφαρμογές με τη γλώσσα Logo.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στοχεύει ώστε να αποσαφηνίσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους για χώρους, δρόμους, σημαντικά σημεία της γειτονιάς, να ανακαλύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη γειτονιά., να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα της γειτονιάς, να κατανοήσουν την έννοια της κλίμακας χάρτη και τη σχέση πραγματικότητας με χάρτη, να προσανατολιστούν και να κινούνται με βοήθεια χάρτη, να κατανοήσουν τη ρυμοτομία της πόλης τους και την αναγκαιότητα της ύπαρξης ελεύθερων χώρωνκαι να εξοικειωθούν με τη χρήση του Internet για ανεύρεση πληροφοριών.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες αποτελούν ένα μικρό δείγμα των δυνατοτήτων που προσφέρει το λογισμικό XENIOS για την διδασκαλεία της Αγγλικής γλώσσας μέσω των νέων τεχνολογιών.

Διδακτικό σενάριο με την καθοδήγηση του οποίου οι μαθητές κατά ομάδες περιηγούνται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και συλλέγουν πληροφορίες για τη βιογραφία, την εργογραφία του ποιητή, την κριτική και την απήχηση της ποίησής του. Απαντώντας στις ερωτήσεις των φύλλων εργασίας, οι μαθητές παράγουν σύντομα κείμενα, τα οποία ενοποιούνται σε μικρό τεύχος. Το τεύχος αυτό μοιράζεται σε όλους τους μαθητές.

Παρουσιάσεις Power Point που καλύπτουν όλη την ύλη της Βιολογίας Β΄ Λυκείου Γεν Παιδείας