22-12-21, 08:25

Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Λόγια και λαϊκή μουσική: αντίθετα άκρα ή πόλοι συνθετικής δημιουργίας»