14-04-20, 10:16

Εγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: “Memoriam: Το μουσείο της μνήμης” της Α.Μ.Κ.Ε. ΑΜΑΚΑ