Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

10-12-18, 10:09

Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Ενδυνάμωσης Μαθητών και Μαθητριών σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»