10-09-15, 15:00

Μελέτη Περιβάλλοντος Α' - Δ' Δημοτικού

meleti perib

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μελέτη Περιβάλλοντος Α'- Δ' Δημοτικού» αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες με μορφή πολυμεσικών εφαρμογών, προσομοιώσεων, εργαλείων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:
• Ασφάλεια στους δρόμους
• Μηχανές - Επικοινωνία - Ενημέρωση
• Ταξίδια στο χρόνο
• Αναλαμβάνουμε δράση

Το λογισμικό περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων που μπορούν να λάβουν χώρα ατομικά και ομαδικά, με έμφαση στη συνεργατική διερεύνηση. Το λογισμικό επιδιώχτηκε να διαθέτει μια φιλική προς τους μαθητές επιφάνεια εργασίας (επιφάνεια διεπαφής). Με εύχρηστο τρόπο, απλά και γρήγορα, οι μαθητές , μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού στην επιφάνεια διεπαφής, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό του λογισμικού (π.χ. προσομοιώσεις, πληροφορίες παρουσιασμένες με πολυμεσικό τρόπο, δραστηριότητες, φύλλα εργασίας, λεξικό, ταινίες, ήχους, υπερσυνδέσεις, φωτογραφίες, ενημερωτικά φυλλάδια). Το λογισμικό περιέχει εκτός των παραπάνω, οδηγίες χρήσης και οδηγίες παιδαγωγικής αξιοποίησης, καθώς και έξι ολοκληρωμένα σχέδια εργασίας, που είναι συμβατά με το ΔΕΠΠΣ, με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας τους.
Πλοηγούμενοι στο λογισμικό, οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες και φύλλα εργασίας, σχεδιασμένα σύμφωνα με τους στόχους του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος, που συμπληρώνουν ή και επεκτείνουν τους στόχους των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος των τεσσάρων τάξεων της Α', της Β', της Γ' και της Δ' Δημοτικού. Το λογισμικό μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη διδασκαλία του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος (με διαθεματικές προεκτάσεις στη Γλώσσα, στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στα Μαθηματικά, στα Εικαστικά, στη Γεωγραφία και στην Ιστορία) αλλά και ανεξάρτητα, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Το προτεινόμενο υλικό αποτελεί μια ανοιχτή διδακτική πρόταση που σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένος ο δάσκαλος1 να ακολουθήσει κατά γράμμα. Είναι στην ευχέρεια του διδάσκοντος να μελετήσει το λογισμικό και να εξοικειωθεί με τη χρήση του, ώστε να κάνει τις επιλογές του με βάση τις ανάγκες των μαθητών του, τους στόχους που επιθυμεί να υλοποιήσει και το χρόνο που διαθέτει. Θα πρέπει να τονίσουμε πως οι στόχοι δεν είναι κατ' ανάγκη μόνο γνωστικοί, αλλά και στόχοι ανάπτυξης γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων (κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, ερευνητικές δεξιότητες), αλλά και κοινωνικοί στόχοι (συνεργατικές και μετασυνεργατικές δεξιότητες).
Σε κάθε μια από τις τρεις πρώτες θεματικές ενότητες του λογισμικού αναπτύσσεται και ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας, ενώ στην τέταρτη αναπτύσσονται τρία διακριτά σχέδια εργασίας. Τα σχέδια εργασίας βασίζονται στο εκπαιδευτικό υλικό των θεματικών ενοτήτων του λογισμικού και περιέχουν τόσο δραστηριότητες που προϋποθέτουν ότι οι μαθητές θα εργαστούν μπροστά στους υπολογιστές αξιοποιώντας το υλικό του λογισμικού, όσο και δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν χώρα μακριά από τους υπολογιστές, όπως για παράδειγμα έρευνες στο πεδίο. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας πραγματοποιήθηκε στη βάση του πλέγματος των διαθεματικών εννοιών και με πρωταρχική επιδίωξη την ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων.
Ένα χαρακτηριστικό, επίσης, στοιχείο όλων των ενοτήτων του λογισμικού είναι η εμφάνιση σε κάποιες οθόνες υποθετικών σεναρίων, τα οποία οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν.
Το λογισμικό στοχεύει στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που προϋποθέτει:
- ενεργό συμμετοχή των μαθητών
- αλληλεπίδραση με το πληροφορικό περιβάλλον
- ανάδειξη και αξιοποίηση των απόψεων των μαθητών
- κατευθυνόμενη αλλά και ανοικτή διερεύνηση
- συνεργασία και από κοινού διαπραγμάτευση νοημάτων
- διαπραγμάτευση στο πλαίσιο των μαθητών και στο πλαίσιο των διάφορων επιστημονικών πεδίων
- εξοικείωση των μαθητών με τις επιστημονικές διαδικασίες
- εξοικείωση των μαθητών με τις διαθεματικές δεξιότητες, έτσι όπως αναφέρονται στο ΔΕΠΠΣ
- εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές διαθεματικές έννοιες
- επιφυλάσσει ένα διαμεσολαβητικό, συντονιστικό ρόλο για το διδάσκοντα.

Έργο/Κατασκευαστής: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Γ’ Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.1/Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
Ανάδοχος: Εκδόσεις Πατάκη

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Αγωγή
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δημοτικό
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 135
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι