Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

9-09-15, 16:28

Γεωλογία - Γεωγραφία Α', Β' Γυμνασίου

geologialogo

Το εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό αποτελείται από θεματικές ενότητες με μορφή μικρόκοσμων, προσομοιώσεων, εργαλείων και υπερμεσικών εφαρμογών, σε καθένα από τα οποία αντιστοιχούν διαφορετικά "εκπαιδευτικά σενάρια" τα οποία είναι συμβατά με το ΔΕΠΠΣ. Αυτά τα εκπαιδευτικά σενάρια βασίζονται τόσο στις δυνατότητες κάθε επιμέρους ενότητας λογισμικού, όσο και στην εννοιολογική ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου που κάθε φορά μας ενδιαφέρει.

Έτσι, με βάση ένα συγκεκριμένο σενάριο μπορούμε να οργανώνουμε ποικίλες διαθεματικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται με τη μορφή φύλλων εργασίας, ερωτήσεων αξιολόγησης και παιχνιδιών. Κάθε δραστηριότητα εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους (γνώσης - κατανόησης, μεθόδου έρευνας, επίλυσης προβλημάτων)και ενσωματώνει τις προϋποθέσεις ή τους όρους οργανικής ένταξης στη διδακτική πράξη και στη σχολική ζωή.
Το λογισμικό μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του ΑΠΣ της Γεωλογίας Γεωγραφίας Α' και Β' Γυμνασίου και σε συνδυασμό με τα άλλα παραδοσιακά μέσα (με διαθεματικές προεκτάσεις στα Μαθηματικά, την Ιστορία και την Πληροφορική), στοχεύοντας να:
- αποτελέσει ένα διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον, με διαθεματικό χαρακτήρα και πολλαπλές αναπαραστάσεις,
- παρακινεί τους μαθητές με κατάλληλη ανατροφοδότηση να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα στην τάξη (και εξ αποστάσεως μέσω
διαδικτύου), να ανταλλάσσουν και να συγκρίνουν δεδομένα,
- ενθαρρύνει τον πειραματισμό με προσομοιώσεις καταστάσεων και φαινομένων καθώς και μέσα από μοντελοποιήσεις των
φαινομένων,
- επιτρέπει τη μεθοδική αναζήτηση πληροφοριών για οργάνωση, ανάλυση, ταξινόμηση,
επεξεργασία και παρουσίασή τους,
- παρέχει δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων και επίλυσης ενός προβλήματος.
Το λογισμικό περιέχει τις παρακάτω 5 ενότητες:
§ Πλανήτης Γη,
§ Εσωτερικό της Γης,
§ Ατμόσφαιρα της Γης,
§ Επιφάνεια της Γης,
§ Ανθρώπινες Δραστηριότητες και Φυσικό Περιβάλλον.

Εκτός από το ανεξάρτητο και γενικό εργαλείο κατασκευής χαρτών, αποτελείται από:
§ 10 μικρόκοσμους για το ανάγλυφο - διαίρεση και την κατανομή σεισμών - ηφαιστείων του κόσμου, των ηπείρων και της Ελλάδας,
§ 8 προσομοιώσεις για την περιστροφή - περιφορά της Γης, τη δομή ατμόσφαιρας - εσωτερικού της Γης, τον κύκλο του νερού, τους
ανέμους και τις βροχοπτώσεις,
§ 12 υπερμεσικές εφαρμογές για τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, τους σημαντικότερους σεισμούς - ηφαίστεια, τη γεωλογική
ιστορία, το κλίμα, τους υδάτινους δρόμους, την οργάνωση των πόλεων και τις μεταβολές των πληθυσμών στον κόσμο,
§ 12 παιχνίδια σχετικά με τα παραπάνω θέματα, και
§ 5 δοκιμασίες αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, για κάθε μία από τις 5 ενότητες.

Επιπλέον κάθε ενότητα συνοδεύεται από: γλωσσάρι, βιογραφίες, πηγές, χάρτες εννοιών και προτεινόμενες δραστηριότητες (συνολικά 27, τις οποίες ο διδάσκων μπορεί και να εμπλουτίσει).
Στην παρούσα έκδοση - παραδοτέο (με οδηγίες χρήσης, οδηγίες παιδαγωγικής αξιοποίησης, δραστηριότητες - φύλλα εργασίας και πηγές - βιβλιογραφία) προτείνονται όχι μόνο ορισμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, τις οποίες μπορεί να λάβει υπόψη ο διδάσκων για να οικοδομήσει τη δική του διδακτική προσέγγιση, αλλά και συγκεκριμένες δραστηριότητες με ποικίλες μορφές. Μέσω των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν τις ιδέες τους. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζουμε στους μαθητές το δικαίωμα στο "λάθος", αλλά φροντίζουμε ώστε τελικά να εξοικειωθούν με την επιστημονική σκέψη. Ο διδάσκων μπορεί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα με ποικίλους τρόπους, έτσι ώστε να διευκολύνεται τόσο ο ίδιος όσο και οι μαθητές.

Έργο/Κατασκευαστής: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Γ’ Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.1/Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία, Γεωλογία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 123
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι