8-09-15, 13:43

Συμμαχία

symmaxia

Η Συμμαχία αποτελεί μια προσομοίωση πόλης, όπου ο μαθητής καλείται να διαχειριστεί οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές παραμέτρους καθώς και τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους βασιζόμενος σε ένα δεδομένο στατιστικό μοντέλο.

Το προϊόν αποτελεί πολυ-χρηστικό (multi-user) παιγνίδι προσομοίωσης το οποίο είναι ελκυστικό για τους μαθητές και ταυτόχρονα καινοτομικό στο τρόπο διδασκαλίας εκπαιδευτικού υλικού από όλο το φάσμα της διδακτέας ύλης της Β' και Γ΄ Ενιαίου Λυκείου. Η "Συμμαχία" είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με σκοπό τη σφαιρική αντιμετώπιση εννοιών από τα διδακτικά αντικείμενα της Γ' Λυκείου (Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Στατιστική) και Β' Λυκείου (Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα και Διαχείριση Φυσικών Πόρων) πέρα των ορίων των κλασικών μαθημάτων προσφέροντας έτσι μία διεπιστημονική άποψη και σύνδεσή τους.
Ο κατακερματισμός της γνώσης, καθώς και ο τρόπος που παρέχονται οι ίδιες έννοιες από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος δε βοηθάει τους εφήβους της ηλικίας αυτής να κατανοήσουν τις πιθανές διασυνδέσεις τους. Στόχος του λογισμικού είναι να συμβάλλει στη διασύνδεση εννοιών μέσα από ένα πλούσιο περιβάλλον προσομοίωσης προκειμένου να αναπτυχθεί η αναλυτική καθώς και η συνθετική σκέψη των εφήβων. Απώτερος στόχος είναι επίσης η εναλλακτική προσέγγιση των συγκεκριμένων εννοιών προκειμένου να αναπτυχθεί η διεπιστημονική σκέψη των παιδιών.
Στη Συμμαχία, οι διαδικασίες και οι έννοιες που προσομοιώνονται είναι κυρίως οικονομικού, κοινωνιολογικού και πολιτικού (θεσμικού) περιεχομένου. Η Συμμαχία αποτελεί μία προσομοίωση πόλης όπου ο μαθητής καλείται να διαχειριστεί οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές (πολιτικές) παραμέτρους ταυτόχρονα με τη διαχείριση των φυσικών πόρων της πόλης αλλά και το στατιστικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζεται η λειτουργία του λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό και υποβοηθούμενος από τον παιγνιώδη χαρακτήρα του εργαλείου ο μαθητής μαθαίνει στην πράξη την πρακτική εφαρμογή εννοιών που μέχρι πρόσφατα μάθαινε στη θεωρία. Είναι άλλωστε γεγονός που το νέο πρόγραμμα σπουδών δίδει βάρος στην πρακτική αξία των μαθημάτων μέσα από τον πειραματισμό και τις εργασίες. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο είτε ατομικά είτε συναγωνιζόμενοι μεταξύ τους για την ηγεσία της συμμαχίας. Το τελευταίο είναι απαραίτητο εφόσον στο παιχνίδι δημιουργούνται καταστάσεις που απαιτούν τη συνεργασία των πόλεων για να αντιμετωπίσουν έναν κοινό εχθρό ή μία κρίσιμη κατάσταση.
Για τη χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου προτείνονται δύο συμπληρωματικές στρατηγικές εφαρμογής καθώς και τρεις εναλλακτικές επιλογές διδακτικής που περιγράφονται στο Βιβλίο του Καθηγητή. Τα σενάρια χρήσης του λογισμικού έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τους παιδαγωγικούς στόχους και προσδοκούν σε σαφές μαθησιακό αποτέλεσμα: να είναι ικανός ο μαθητής να αντιληφθεί και να εφαρμόσει στην πράξη τις έννοιες που έμαθε καθώς και να κατανοήσει την σύνδεση μεταξύ τους.

Ενέργεια "Οδύσσεια"
'Εργο "Ναυσικά"
Κατασκευαστής EXODUS A.Ε

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία, Οικονομικά, Αρχές Δικαίου και Πολιτικών Θεσμών, Κοινωνιολογία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 63
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι