Χρήση των αισθητήρων (Multilog) στα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Λυκείου

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση για χρήση του MultiLog στην υλοποίηση πειραμάτων τα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ή παρουσιάζουν δυσκολίες κατά την υλοποίησή τους με κλασσικές μεθόδους. Γίνεται αναφορά σε πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας., τα οποία εντάσσονται στη διδακτέα ύλη των Λυκείων. Το άρθρο είναι δημοσιευμένο στα πρακτικά του 11ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το 2006.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Λύκειο
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική
  • Τύπος Υλικού: Εκπαιδευτικά Άρθρα
  • Στόχοι: Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση για χρήση του MultiLog στην υλοποίηση πειραμάτων τα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ή παρουσιάζουν δυσκολίες κατά την υλοποίησή τους με κλασσικές μεθόδους. Γίνεται αναφορά σε πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας., τα οποία εντάσσονται στη διδακτέα ύλη των Λυκείων. Στη Φυσική μελετάται η σύνθεση ταλαντώσεων διαφορετικών ακουστών συχνοτήτων και ειδικότερα το διακρότημα με τη χρήση του αισθητήρα μικροφώνου. Στη Χημεία μελετάται η ταχύτητα της καταλυτικής διάσπασης του Η2Ο2, με χρήση του αισθητήρα πίεσης. Στη Βιολογία τέλος, μελετάται η παραγωγή Ο2 κατά τη φωτοσύνθεση με την αύξηση της ολικής πίεσης. μέσω του αισθητήρα πίεσης. Το κάθε πείραμα παρουσιάζεται αναλυτικά και συνοδεύεται από προτάσεις για την παιδαγωγική του αξιοποίηση.
  • Μεθοδολογική Προσέγγιση: Εξάσκηση του εκπαιδευτικού στη χρήση των αισθητήρων.
  • Προαπαιτούμενες Δεξιότητες: Βασικές γνώσεις Η/Υ.
  • Εισηγητής - Δημιουργός: Τουντουλίδης Γεώργιος, Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος, Πλατανιστιώτη Σοφία
  • Ημερομηνία Υποβολής: Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008
Διαβάστηκε 3319 φορές