Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Κείμενο σχετικά με τις φορητές εικόνες στο Βυζάντιο

Διδακτική πρόταση βασισμένη στο προτεινόμενο, στην πλατφόρμα του Ψηφιακού σχολείου, σενάριο με τίτλο «Θέατρο και Λογοτεχνία: κείμενο και παράσταση».

Η δραστηριότητα αφορά την πρόσθεση ακεραίων για μαθητές Α΄ Γυμνασίου.Οι μαθητές συμπληρώνοντας το φύλλο εργασίας οδηγούνται στην ανακάλυψη και στην διατύπωση του κανόνα πρόσθεσης στην αρχή ομόσημων και στην συνέχεια των ετερόσημων ακεραίων αριθμών.Η μέθοδος προσέγγισης είναι η ίδια με αυτή του βιβλίου αλλά εδώ οι μαθητές διαπιστώνουν μόνοι τους κανόνες βοηθούμενοι και από το σχετικό διάγραμμα που εμφανίζεται στο αρχείο του Excel.

Με αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές ασκούνται διαδραστικά, με την βοήθεια Cabri Java Applets (δεν χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Cabri) και μέσω της ευθείας y=αx+β, στην αναγνώριση των σταθερών και των μεταβλητών μεγεθών ενός προβλήματος, της αλληλεξάρτησης αυτών και στην κατανόηση γενικότερα της γραφικής παράστασης της y=αx+β ( εφω, κλίση, σημεία τομής με άξονες κλπ). Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα.

Ο μαθητής καθοδηγείται από το φύλλο εργασίας να περιηγηθεί στο λογισμικό Εγκυκλοπαίδεια ανθρωπίνου σώματος σε θέματα σχετικά με την άμυνα του οργανισμού.

Μελέτη της μετωπικής ελαστικής κρούσης 2 σωμάτων μέσω προσομοίωσης του λογισμικού Interactive Physics. Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης κρούσεων. Ο μαθητής καλείται να υπολογίσει ταχύτητες και να "ανακαλύψει" την αρχή διατήρησης της ορμής.

Μελέτη της μετωπικής ελαστικής κρούσης 2 σωμάτων μέσω προσομοίωσης του λογισμικού Interactive Physics. Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης κρούσεων. Ο μαθητής καλείται να υπολογίσει ταχύτητες και να "ανακαλύψει" την αρχή διατήρησης της ορμής.

Δραστηριότητα που βασίζεται σε προσομοίωση του φαονόμενου της ανάκλασης και της διάθλασης του φωτός. Δυνατότητα καθορισμού από τον χρήστη των υλικών, στα οποία διαδίδεται το φως, καθώς και της γωνίας πρόσπτωσης.

Πρόκειται για μία προσομοίωση των φαινομένων της ανάκλασης και διάθλασης μονοχρωματικής φωτεινής δέσμης, φτιαγμένη με τη Visual Basic 6. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει τα δύο οπτικά μέσα στα οποία διαδίδεται η δέσμη, το χρώμα της δέσμης και τη γωνία πρόσπτωσης. Στην οθόνη μπορεί να βλέπει την πορεία της φωτεινής δέσμης τις τιμές των δεικτών διάθλασης, της γωνίας διάθλασης και της κρίσιμης γωνίας.
Με τo PowerPoint οι μαθητές μαθαίνουν τις έννοιες που χαρακτηρίζουν την ανάκλαση και διάθλαση του φωτός ενώ με τις μετρήσεις που παίρνουν από τη χρήση των δύο applets ζητείται να επιβεβαιώσουν τους νόμους της ανάκλασης και διάθλασης. Με τη χρήση των φύλλων Excel και ενός επιπλέον applet αντιλαμβάνονται τις μεταβολές στη ταχύτητα και στο μήκος κύματος του φωτός κατά τη διάθλαση.
Με τη χρήση του applet γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης της αρχής του Fermat, ενώ με το PowerPoint και άλλων applet μελετούν εικονικά το φαινόμενο της διάθλασης, της ολικής ανάκλασης ενώ συζητιούνται και οι ιδιότητες της οπτικής ίνας. Δίνεται εξήγηση στο φαινόμενο του αντικατοπτρισμού

Είναι μια καθοδηγούμενη με φύλλο εργασίας δραστηριότητα που οι μαθητές πειραματίζονται με το δυναμικό μοντέλο ενός γεωμετρικού σχήματος (τετραγώνου) για την αναζήτηση αναλογικής σχέσης μεταξύ στοιχείων του σχήματος. Η δυναμική μελέτη και παρατήρηση συμπληρώνεται με πινακοποίηση τιμών, εύρεση του λόγου των αντιστοίχων τιμών και αποτύπωση σε σύστημα αξόνων.

Οι μαθητές με τη βοήθεια applet βλέπουν τη πορεία του φωτός κατά τη διέλευση του μέσα από ένα πρίσμα και μετρούν τη γωνία εκτροπής. Δίνεται εξήγηση στη δημιουργία του ουράνιου τόξου και με applet βλέπουν το αποτέλεσμα της διέλευσης του φωτός από μια σταγόνα νερού. Στο τέλος γίνεται αναφορά στα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης.