Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ποιοτική μελέτη της χημικής κινητικής με χρήση Java Applet σε συνδυασμό με φύλλο Excel και με παρουσίαση PowerPoint. Το φύλλο Excel επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη μελέτη γραφικών παραστάσεων, ενώ παρέχεται πρόσθετο υλικό για τον διδάσκοντα.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση για χρήση του MultiLog στην υλοποίηση πειραμάτων τα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ή παρουσιάζουν δυσκολίες κατά την υλοποίησή τους με κλασσικές μεθόδους. Γίνεται αναφορά σε πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας., τα οποία εντάσσονται στη διδακτέα ύλη των Λυκείων. Το άρθρο είναι δημοσιευμένο στα πρακτικά του 11ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το 2006.
Πρόκειται για εισήγηση στο πλαίσιο Διημερίδας για την Τεχνολογία που έγινε στην Αθήνα την 1 και 2 Απριλίου 2005. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της είχαν οι τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι τεχνικών ειδικοτήτων της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας Εμμ. Κακάρογλου (ΠΕ12 Μηχανολόγων), Γ. Κιούσης (ΠΕ14 Γεωπόνων) και Στ. Πάγκαλος (ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων), ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολλών καθηγητών, που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας σε Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια.
Σειρά διαφανειών με αναπαραστάσεις των Προπυλαίων. Παρατίθενται πηγές. Ασκήσεις παρατήρησης.